<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 czerwca 2019

7 czerwca 2019

W piątek 7 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 895 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie17719,8%
śląskie11412,7%
wielkopolskie9110,2%
małopolskie738,2%
dolnośląskie697,7%
pomorskie606,7%
łódzkie505,6%
podkarpackie485,4%
kujawsko-pomorskie434,8%
lubelskie343,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19722,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14516,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10211,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)637,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)616,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)606,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)374,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)323,6%
Pozostałe11212,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 203 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)444,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)353,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)313,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)293,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)262,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)242,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)222,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)202,2%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)182,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)171,9%
Pozostałe62970,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą66974,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17119,1%
spółki komandytowe111,2%
stowarzyszenia101,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym91,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS80,9%
wspólnoty mieszkaniowe50,6%
spółki jawne30,3%
fundacje30,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe30,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych68176,1%
własność prywatna krajowa pozostała182,0%
własność zagraniczna101,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe18320,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.