<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 czerwca 2019

7 czerwca 2019

W piątek 7 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 925 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18119,6%
śląskie11512,4%
wielkopolskie9710,5%
małopolskie778,3%
dolnośląskie727,8%
pomorskie606,5%
łódzkie535,7%
podkarpackie495,3%
kujawsko-pomorskie444,8%
lubelskie353,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19821,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14715,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10411,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)727,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)626,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)606,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)384,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)323,5%
Pozostałe11912,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)444,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)363,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)313,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)293,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)262,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)252,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)242,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)212,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)202,2%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)192,1%
Pozostałe65070,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą68574,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17218,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS131,4%
spółki komandytowe111,2%
stowarzyszenia101,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym91,0%
wspólnoty mieszkaniowe91,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS70,8%
fundacje30,3%
spółki jawne30,3%
Pozostałe30,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 7 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych70476,1%
własność prywatna krajowa pozostała272,9%
własność zagraniczna121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe17418,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.