<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 września 2022

6 września 2022

We wtorek 6 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 085 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23922,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17716,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12511,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)706,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)706,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)666,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)666,1%
Edukacja (PKD P)605,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)484,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)383,5%
Pozostałe12611,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )514,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )434,0%
Transport drogowy towarów (PKD )403,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )403,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )383,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )312,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )292,7%
Działalność prawnicza (PKD )232,1%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )222,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )201,8%
Pozostałe74868,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 6 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,0% ogółu), własność zagraniczna (8,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych83577,0%
własność zagraniczna888,1%
własność prywatna krajowa pozostała191,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe13312,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji