<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 września 2019

6 września 2019

W piątek 6 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 876 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19522,3%
małopolskie8810,0%
wielkopolskie879,9%
dolnośląskie778,8%
śląskie677,6%
pomorskie617,0%
kujawsko-pomorskie515,8%
zachodniopomorskie424,8%
podkarpackie384,3%
lubelskie343,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 6 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20323,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12914,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9711,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)617,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)586,6%
Edukacja (PKD P)505,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)475,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)394,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)364,1%
Pozostałe11813,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)384,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)364,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)323,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)252,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)222,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)222,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)212,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)171,9%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)161,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)161,8%
Pozostałe63172,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 6 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą63672,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15417,6%
spółki komandytowe263,0%
spółki jawne141,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS121,4%
stowarzyszenia91,0%
fundacje80,9%
wspólnoty mieszkaniowe70,8%
spółki akcyjne20,2%
spółdzielnie10,1%
Pozostałe70,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 6 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych62971,8%
własność prywatna krajowa pozostała232,6%
własność zagraniczna171,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe20423,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.