<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 stycznia 2020

6 stycznia 2020

W poniedziałek 6 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 460 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (12,8% ogółu), pomorskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (36,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (8,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16836,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6413,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)378,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)347,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)275,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)224,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)194,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)173,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)163,5%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)132,8%
Pozostałe439,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 125 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,7% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,4% ogółu), własność zagraniczna (4,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43995,4%
własność zagraniczna194,1%
własność prywatna krajowa pozostała20,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.