<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 stycznia 2020

6 stycznia 2020

W poniedziałek 6 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 393 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), dolnośląskie (10,7% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (36,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (8,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14236,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4912,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)358,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)297,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)287,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)194,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)153,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)153,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)143,6%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)133,3%
Pozostałe348,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 125 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (9,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu) oraz inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (0,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,4% ogółu), własność zagraniczna (4,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37595,4%
własność zagraniczna174,3%
własność prywatna krajowa pozostała10,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.