<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 sierpnia 2019

6 sierpnia 2019

We wtorek 6 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 886 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14416,3%
śląskie9010,2%
wielkopolskie889,9%
małopolskie809,0%
dolnośląskie768,6%
pomorskie687,7%
zachodniopomorskie505,6%
łódzkie495,5%
kujawsko-pomorskie434,9%
lubelskie434,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (29,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25829,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10912,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9710,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)778,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)657,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)586,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)394,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)333,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)273,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)273,0%
Pozostałe9610,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)434,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)384,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)333,7%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)303,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)222,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)222,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)192,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)192,1%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)192,1%
Pozostałe61969,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą72782,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11112,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,4%
spółki komandytowe111,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,7%
wspólnoty mieszkaniowe40,5%
spółki jawne40,5%
stowarzyszenia30,3%
fundacje30,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS10,1%
Pozostałe40,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 6 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,0% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych73583,0%
własność zagraniczna131,5%
własność prywatna krajowa pozostała121,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe12213,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.