<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 października 2019

6 października 2019

W niedzielę 6 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (29,2% ogółu), mazowieckie (20,8% ogółu) oraz wielkopolskie (20,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie729,2%
mazowieckie520,8%
wielkopolskie520,8%
dolnośląskie28,3%
śląskie28,3%
opolskie14,2%
podkarpackie14,2%
pomorskie14,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 8 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 6 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (37,5% ogółu), przetwórstwo przemysłowe (16,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)937,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)416,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)416,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)312,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)14,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)14,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)14,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 20 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie instalacji elektrycznych (12,5% ogółu), obróbka mechaniczna elementów metalowych (8,3% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (8,3% ogółu).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)312,5%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)28,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)28,3%
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)14,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)14,2%
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)14,2%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)14,2%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)14,2%
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)14,2%
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z)14,2%
Pozostałe1041,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 6 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (4,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2395,8%
wspólnoty mieszkaniowe14,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 6 października 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.