<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 listopada 2023

6 listopada 2023

W poniedziałek 6 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 936 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)42421,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)30815,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)22011,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1628,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1517,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1276,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1246,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)924,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)854,4%
Edukacja (PKD P)663,4%
Pozostałe1779,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 250 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1166,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1105,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )864,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )733,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )512,6%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )512,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )502,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )492,5%
Transport drogowy towarów (PKD )492,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )452,3%
Pozostałe1 25664,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,8% ogółu), własność zagraniczna (9,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 56580,8%
własność zagraniczna1839,5%
własność prywatna krajowa pozostała261,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe1578,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji