<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 listopada 2022

6 listopada 2022

W niedzielę 6 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 51 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,6% ogółu), dolnośląskie (13,7% ogółu) oraz pomorskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 6 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,8% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1325,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)611,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)611,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)47,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)47,8%
Edukacja (PKD P)35,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)23,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)23,9%
Pozostałe713,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (9,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (7,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )59,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )47,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )35,9%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )23,9%
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD )23,9%
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD )23,9%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )23,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )23,9%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )12,0%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD )12,0%
Pozostałe2752,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 6 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,9% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 6 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,2% ogółu), własność zagraniczna (3,9% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4690,2%
własność zagraniczna23,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,0%
Pozostałe23,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji