<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 lipca 2021

6 lipca 2021

We wtorek 6 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 065 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,3% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22220,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16915,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1009,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)827,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)676,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)666,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)656,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)615,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)585,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)494,6%
Pozostałe12611,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 215 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 6 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,9% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych85179,9%
własność zagraniczna252,3%
własność prywatna krajowa pozostała111,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe17616,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.