<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 czerwca 2019

6 czerwca 2019

W czwartek 6 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20518,6%
śląskie11910,8%
wielkopolskie11210,2%
małopolskie958,6%
dolnośląskie726,5%
pomorskie676,1%
lubelskie615,5%
zachodniopomorskie595,4%
kujawsko-pomorskie565,1%
łódzkie514,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21519,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15814,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13111,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)827,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)807,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)797,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)625,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)565,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)464,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)393,5%
Pozostałe15213,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 220 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu), transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)403,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)393,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)383,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)333,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)312,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)282,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)272,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)232,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)222,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)211,9%
Pozostałe79872,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą86878,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13512,3%
spółki komandytowe292,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS171,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,5%
wspólnoty mieszkaniowe90,8%
spółki jawne90,8%
fundacje70,6%
stowarzyszenia50,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe10,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych89080,9%
własność prywatna krajowa pozostała262,4%
własność zagraniczna80,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe17415,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.