<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 czerwca 2019

6 czerwca 2019

W czwartek 6 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 129 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21419,0%
śląskie12010,6%
wielkopolskie11510,2%
małopolskie978,6%
dolnośląskie746,6%
pomorskie696,1%
lubelskie625,5%
zachodniopomorskie605,3%
kujawsko-pomorskie565,0%
łódzkie524,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22019,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16214,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13211,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)928,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)807,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)797,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)635,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)575,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)484,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)403,5%
Pozostałe15613,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 224 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu), transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)403,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)393,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)383,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)332,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)322,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)292,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)282,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)272,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)232,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)221,9%
Pozostałe81872,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą88578,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13712,1%
spółki komandytowe292,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS201,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,5%
wspólnoty mieszkaniowe100,9%
spółki jawne90,8%
fundacje70,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,5%
stowarzyszenia50,4%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 6 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych91180,7%
własność prywatna krajowa pozostała373,3%
własność zagraniczna90,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16915,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.