<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 września 2019

5 września 2019

W czwartek 5 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 052 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19018,1%
śląskie11410,8%
wielkopolskie1019,6%
dolnośląskie999,4%
małopolskie938,8%
pomorskie656,2%
łódzkie625,9%
zachodniopomorskie615,8%
kujawsko-pomorskie545,1%
lubelskie464,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23422,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14914,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12712,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)858,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)726,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)696,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)605,7%
Edukacja (PKD P)474,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)413,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)373,5%
Pozostałe13112,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)424,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)413,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)383,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)343,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)282,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)252,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)222,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)212,0%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)212,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)191,8%
Pozostałe76172,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą83679,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14814,1%
spółki komandytowe222,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS111,0%
fundacje70,7%
stowarzyszenia60,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
wspólnoty mieszkaniowe50,5%
spółki jawne50,5%
spółki akcyjne20,2%
Pozostałe50,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych83979,8%
własność prywatna krajowa pozostała222,1%
własność zagraniczna90,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18017,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.