<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 września 2019

5 września 2019

W czwartek 5 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 124 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25222,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16014,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13411,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)968,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)756,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)746,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)655,8%
Edukacja (PKD P)504,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)413,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)383,4%
Pozostałe13912,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 221 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 5 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych98687,7%
własność prywatna krajowa pozostała373,3%
własność zagraniczna222,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe595,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.