<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 stycznia 2020

5 stycznia 2020

W niedzielę 5 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 74 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (16,2% ogółu), mazowieckie (14,9% ogółu) oraz pomorskie (12,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,7% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (12,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2229,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)912,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)810,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)79,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)79,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)56,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)45,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)45,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)34,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,7%
Pozostałe34,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 41 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (8,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,1% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (5,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 5 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,3% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7297,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,4%
własność prywatna krajowa pozostała11,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.