<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 maja 2019

5 maja 2019

W niedzielę 5 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (11,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1719,1%
śląskie1011,2%
dolnośląskie1011,2%
wielkopolskie89,0%
małopolskie77,9%
warmińsko-mazurskie77,9%
łódzkie66,7%
pomorskie55,6%
kujawsko-pomorskie55,6%
zachodniopomorskie55,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,7% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,9% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2224,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1516,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)910,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)77,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)66,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)66,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)66,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)55,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)44,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)33,4%
Pozostałe66,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 59 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,9% ogółu), działalność agencji reklamowych (6,7% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)77,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)66,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)44,5%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)33,4%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)33,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)22,2%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)22,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)22,2%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)22,2%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)22,2%
Pozostałe5662,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8797,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,1%
wspólnoty mieszkaniowe11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8595,5%
własność zagraniczna44,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.