<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 lipca 2024

5 lipca 2024

W piątek 5 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 5 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20822,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14315,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)748,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)596,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)566,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)495,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)444,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)404,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)353,8%
Pozostałe10911,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 190 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )535,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )444,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )363,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )293,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )252,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )252,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )252,7%
Transport drogowy towarów (PKD )232,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )222,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD )212,3%
Pozostałe62367,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 5 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 5 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,6% ogółu), własność zagraniczna (9,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65470,6%
własność zagraniczna899,6%
własność prywatna krajowa pozostała283,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe15316,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji