<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 czerwca 2019

5 czerwca 2019

W środę 5 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 316 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie28922,0%
wielkopolskie1299,8%
śląskie1279,7%
małopolskie1178,9%
łódzkie846,4%
dolnośląskie755,7%
pomorskie735,5%
kujawsko-pomorskie735,5%
lubelskie715,4%
zachodniopomorskie503,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25219,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22717,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)14110,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1259,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1108,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)705,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)695,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)644,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)473,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)443,3%
Pozostałe16712,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 242 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,7% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)715,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)614,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)493,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)433,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)403,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)393,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)322,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)312,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)262,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)241,8%
Pozostałe90068,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 06480,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13710,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS342,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym221,7%
spółki komandytowe161,2%
wspólnoty mieszkaniowe110,8%
fundacje80,6%
spółki jawne80,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,5%
spółdzielnie20,2%
Pozostałe80,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 08482,4%
własność prywatna krajowa pozostała453,4%
własność zagraniczna231,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność samorządowa20,2%
Pozostałe15411,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.