<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 czerwca 2019

5 czerwca 2019

W środę 5 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 277 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie28021,9%
śląskie1269,9%
wielkopolskie1249,7%
małopolskie1159,0%
łódzkie826,4%
dolnośląskie755,9%
pomorskie705,5%
kujawsko-pomorskie705,5%
lubelskie695,4%
zachodniopomorskie483,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24619,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22317,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)13210,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1249,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1108,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)695,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)685,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)624,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)433,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)423,3%
Pozostałe15812,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 242 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)695,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)604,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)483,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)423,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)383,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)332,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)322,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)312,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)241,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)241,9%
Pozostałe87668,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 03781,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13610,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS272,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym221,7%
spółki komandytowe161,3%
fundacje80,6%
spółki jawne80,6%
wspólnoty mieszkaniowe70,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,5%
spółdzielnie20,2%
Pozostałe80,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 5 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 04982,1%
własność prywatna krajowa pozostała362,8%
własność zagraniczna211,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność samorządowa20,2%
Pozostałe16212,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.