<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 września 2019

4 września 2019

W środę 4 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 160 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie26122,5%
wielkopolskie12210,5%
dolnośląskie1089,3%
małopolskie1018,7%
śląskie958,2%
pomorskie726,2%
łódzkie655,6%
zachodniopomorskie615,3%
kujawsko-pomorskie585,0%
lubelskie514,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 4 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26122,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19016,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1089,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)907,8%
Edukacja (PKD P)796,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)786,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)625,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)554,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)443,8%
Pozostałe14212,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 228 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)504,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)433,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)363,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)363,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)342,9%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)242,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)232,0%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)221,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)221,9%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)211,8%
Pozostałe84973,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 4 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą90077,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18916,3%
spółki komandytowe232,0%
fundacje90,8%
spółki jawne80,7%
wspólnoty mieszkaniowe70,6%
stowarzyszenia70,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 4 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych89977,5%
własność prywatna krajowa pozostała171,5%
własność zagraniczna131,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe22919,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.