<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 października 2019

4 października 2019

W piątek 4 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 977 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19720,2%
wielkopolskie12612,9%
śląskie10310,5%
dolnośląskie909,2%
małopolskie808,2%
pomorskie626,3%
podkarpackie464,7%
kujawsko-pomorskie444,5%
łódzkie424,3%
zachodniopomorskie353,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20521,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14114,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11411,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9810,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)616,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)596,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)505,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)484,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)424,3%
Edukacja (PKD P)424,3%
Pozostałe11712,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 196 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)424,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)414,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)394,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)383,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)313,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)282,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)262,7%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)242,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)242,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,3%
Pozostałe66267,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą71873,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15616,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS303,1%
spółki komandytowe202,0%
fundacje131,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,2%
stowarzyszenia70,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców30,3%
wspólnoty mieszkaniowe30,3%
Pozostałe101,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71973,6%
własność prywatna krajowa pozostała505,1%
własność zagraniczna191,9%
Pozostałe18919,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.