<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 lutego 2020

4 lutego 2020

We wtorek 4 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 162 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26122,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17114,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14812,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1038,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)675,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)665,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)635,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)413,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)393,4%
Pozostałe15213,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 221 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 4 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,6% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych92579,6%
własność zagraniczna252,2%
własność prywatna krajowa pozostała191,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe18916,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.