<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 czerwca 2019

4 czerwca 2019

We wtorek 4 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 323 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23818,0%
śląskie14511,0%
wielkopolskie1279,6%
dolnośląskie1118,4%
małopolskie1098,2%
pomorskie1017,6%
lubelskie725,4%
kujawsko-pomorskie665,0%
zachodniopomorskie644,8%
łódzkie624,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27821,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21716,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16012,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1229,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)836,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)816,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)725,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)695,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)443,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)392,9%
Pozostałe15811,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 236 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)685,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)644,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)433,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)433,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)403,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)392,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)392,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)342,6%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)292,2%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)251,9%
Pozostałe89968,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 06980,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15411,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS262,0%
spółki komandytowe211,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,3%
wspólnoty mieszkaniowe100,8%
fundacje70,5%
stowarzyszenia60,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,4%
spółki jawne40,3%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 07981,6%
własność prywatna krajowa pozostała382,9%
własność zagraniczna161,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18714,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.