<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 czerwca 2019

4 czerwca 2019

We wtorek 4 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 348 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie24618,2%
śląskie14610,8%
wielkopolskie1289,5%
dolnośląskie1148,5%
małopolskie1108,2%
pomorskie1047,7%
lubelskie725,3%
kujawsko-pomorskie675,0%
łódzkie644,7%
zachodniopomorskie644,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)28621,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21916,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16111,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1289,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)836,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)816,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)725,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)695,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)453,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)423,1%
Pozostałe16212,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 238 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)705,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)654,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)443,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)433,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)403,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)403,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)392,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)382,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)292,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)251,9%
Pozostałe91567,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 08280,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15411,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS282,1%
spółki komandytowe211,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,3%
wspólnoty mieszkaniowe141,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,6%
fundacje70,5%
stowarzyszenia60,4%
spółki jawne40,3%
Pozostałe70,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 4 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 09781,4%
własność prywatna krajowa pozostała463,4%
własność zagraniczna171,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18413,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.