<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 marca 2021

31 marca 2021

W środę 31 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 341 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,7% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5716,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5616,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)339,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)308,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)308,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)175,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)175,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)175,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)154,4%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)133,8%
Pozostałe5616,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 138 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,7% ogółu), Wytwarzanie energii elektrycznej (3,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 marca 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,4% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (24,3% ogółu) oraz fundacje (4,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 31 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (28,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9628,2%
własność prywatna krajowa pozostała154,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa10,3%
własność zagraniczna10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
Pozostałe22666,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.