<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 maja 2019

31 maja 2019

W piątek 31 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 384 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), dolnośląskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9123,7%
dolnośląskie4912,8%
wielkopolskie379,6%
śląskie359,1%
łódzkie328,3%
małopolskie277,0%
pomorskie194,9%
podlaskie123,1%
kujawsko-pomorskie112,9%
zachodniopomorskie112,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu), budownictwo (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7018,2%
Budownictwo (PKD F)5514,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4712,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)297,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)256,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)236,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)194,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)153,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,6%
Pozostałe7018,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 150 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,5% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,2% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)215,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)205,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)143,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)133,4%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)112,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)112,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)112,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)92,3%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)82,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)82,1%
Pozostałe25867,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (27,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,3% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17946,6%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10627,6%
spółki komandytowe287,3%
fundacje164,2%
stowarzyszenia133,4%
wspólnoty mieszkaniowe82,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS82,1%
spółki jawne61,6%
spółki akcyjne51,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS41,0%
Pozostałe112,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (31,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność skarbu państwa (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12131,5%
własność prywatna krajowa pozostała246,3%
własność Skarbu Państwa10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność zagraniczna10,3%
Pozostałe23561,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.