<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 maja 2019

31 maja 2019

W piątek 31 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 395 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), dolnośląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9524,1%
dolnośląskie4912,4%
wielkopolskie389,6%
śląskie358,9%
łódzkie348,6%
małopolskie276,8%
pomorskie194,8%
podlaskie123,0%
podkarpackie123,0%
zachodniopomorskie123,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu), budownictwo (13,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7017,7%
Budownictwo (PKD F)5513,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4812,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)338,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)276,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)235,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)194,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)153,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,5%
Pozostałe7418,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,3% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)256,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)205,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)143,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)133,3%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)112,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)112,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)112,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)102,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)92,3%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)82,0%
Pozostałe26366,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (27,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,1% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18045,6%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10827,3%
spółki komandytowe287,1%
fundacje164,1%
stowarzyszenia133,3%
wspólnoty mieszkaniowe102,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS102,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS71,8%
spółki jawne61,5%
spółki akcyjne51,3%
Pozostałe123,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 31 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (32,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12732,2%
własność prywatna krajowa pozostała297,3%
własność zagraniczna30,8%
własność Skarbu Państwa10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
Pozostałe23258,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.