<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 lipca 2019

31 lipca 2019

W środę 31 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 327 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), dolnośląskie (12,8% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie7322,3%
dolnośląskie4212,8%
małopolskie309,2%
wielkopolskie288,6%
śląskie288,6%
łódzkie206,1%
pomorskie195,8%
zachodniopomorskie175,2%
podkarpackie154,6%
kujawsko-pomorskie144,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,0% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,5% ogółu) oraz budownictwo (12,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4915,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4413,5%
Budownictwo (PKD F)4012,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)278,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)226,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)206,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)195,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)195,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)164,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)123,7%
Pozostałe5918,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 133 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,3% ogółu), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (4,0% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)144,3%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)134,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)123,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)103,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)103,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)92,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)72,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)72,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)72,1%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)72,1%
Pozostałe23170,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (31,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,7% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15647,7%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10331,5%
spółki komandytowe226,7%
fundacje103,1%
stowarzyszenia51,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS41,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS41,2%
spółki akcyjne41,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym41,2%
wspólnoty mieszkaniowe30,9%
Pozostałe123,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (34,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11234,3%
własność prywatna krajowa pozostała123,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
własność zagraniczna10,3%
Pozostałe19860,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.