<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 września 2021

30 września 2021

W czwartek 30 września 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 394 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,9% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (8,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 września 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu), Budownictwo (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6516,5%
Budownictwo (PKD F)5213,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)328,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)307,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)307,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)307,6%
Edukacja (PKD P)256,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)235,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)225,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)205,1%
Pozostałe6516,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 144 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,3% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )174,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )164,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )153,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )143,6%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )143,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )133,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )112,8%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )102,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )92,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )82,0%
Pozostałe26767,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 września 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (34,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 30 września 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (47,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18647,2%
własność prywatna krajowa pozostała276,9%
własność zagraniczna30,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność państwowych osób prawnych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Pozostałe17544,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji