<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 września 2020

30 września 2020

W środę 30 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 437 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu) oraz Budownictwo (12,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7216,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5512,6%
Budownictwo (PKD F)5412,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)347,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)317,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)265,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)245,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)235,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)214,8%
Edukacja (PKD P)194,3%
Pozostałe7817,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 151 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 września 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (28,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 30 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (43,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19143,7%
własność prywatna krajowa pozostała255,7%
własność zagraniczna61,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe21048,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.