<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 września 2019

30 września 2019

W poniedziałek 30 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 440 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz małopolskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9120,7%
wielkopolskie5312,0%
małopolskie5211,8%
dolnośląskie4610,5%
śląskie439,8%
łódzkie225,0%
pomorskie194,3%
kujawsko-pomorskie194,3%
podkarpackie173,9%
zachodniopomorskie153,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (13,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6013,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5813,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5211,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)429,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)276,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)265,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)245,5%
Edukacja (PKD P)225,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)204,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)204,5%
Pozostałe8920,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 154 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,0% ogółu), transport drogowy towarów (4,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)358,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)184,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)153,4%
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)143,2%
Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)143,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)133,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)122,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)112,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)112,5%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)102,3%
Pozostałe28765,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (36,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,5% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17439,5%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą16136,6%
spółki komandytowe204,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS194,3%
fundacje143,2%
stowarzyszenia133,0%
przedszkola niepubliczne122,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS92,0%
wspólnoty mieszkaniowe71,6%
spółki akcyjne30,7%
Pozostałe81,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (41,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18441,8%
własność prywatna krajowa pozostała429,5%
własność zagraniczna30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,7%
Pozostałe20847,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.