<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 sierpnia 2019

30 sierpnia 2019

W piątek 30 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 350 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie8424,0%
wielkopolskie4011,4%
śląskie3710,6%
małopolskie329,1%
dolnośląskie308,6%
pomorskie257,1%
lubelskie174,9%
warmińsko-mazurskie174,9%
łódzkie164,6%
kujawsko-pomorskie133,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,0% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,7% ogółu) oraz budownictwo (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7020,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4813,7%
Budownictwo (PKD F)3911,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)329,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)298,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)236,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)216,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)164,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)123,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)102,9%
Pozostałe5014,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 137 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,3% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)154,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)154,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)133,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)123,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)102,9%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)92,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)92,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)92,6%
Działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z)82,3%
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)61,7%
Pozostałe24469,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (35,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,4% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14942,6%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą12335,1%
spółki komandytowe195,4%
fundacje123,4%
związki zawodowe82,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS72,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS72,0%
stowarzyszenia61,7%
spółki jawne61,7%
wspólnoty mieszkaniowe51,4%
Pozostałe82,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (37,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,6% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13137,4%
własność prywatna krajowa pozostała308,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność zagraniczna10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
Pozostałe18352,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.