<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 października 2019

30 października 2019

W środę 30 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 559 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,3% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu), Budownictwo (14,8% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8515,2%
Budownictwo (PKD F)8314,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)5810,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)559,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)519,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)397,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)335,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)264,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)183,2%
Pozostałe9016,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,2% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (51,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (29,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (31,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17831,8%
własność prywatna krajowa pozostała386,8%
własność zagraniczna40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe33660,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.