<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 marca 2021

30 marca 2021

We wtorek 30 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 384 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), wielkopolskie (20,1% ogółu) oraz pomorskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Budownictwo (12,8% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7720,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6015,6%
Budownictwo (PKD F)4912,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)277,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)246,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)215,5%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)194,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)174,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)153,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)143,6%
Pozostałe6115,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 131 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (12,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Wytwarzanie energii elektrycznej (4,4% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )4812,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )184,7%
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD )174,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )123,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )123,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )112,9%
Transport drogowy towarów (PKD )112,9%
Działalność fotograficzna (PKD )102,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )102,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )92,3%
Pozostałe22658,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 marca 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,4% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,6% ogółu) oraz fundacje (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (38,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14838,5%
własność prywatna krajowa pozostała215,5%
własność zagraniczna41,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Pozostałe20954,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.