<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 maja 2019

30 maja 2019

W czwartek 30 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 377 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie8322,0%
wielkopolskie4812,7%
małopolskie4211,1%
dolnośląskie4010,6%
śląskie369,5%
łódzkie215,6%
zachodniopomorskie215,6%
pomorskie164,2%
lubelskie164,2%
kujawsko-pomorskie123,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu), budownictwo (15,1% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (13,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5815,4%
Budownictwo (PKD F)5715,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5013,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)359,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)349,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)256,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)195,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)184,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)102,7%
Pozostałe5314,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (10,6% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4010,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)154,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)143,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)112,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)102,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)92,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)92,4%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)82,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)82,1%
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)71,9%
Pozostałe24665,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (39,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (8,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą14839,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13134,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS328,5%
spółki komandytowe184,8%
stowarzyszenia92,4%
fundacje82,1%
wspólnoty mieszkaniowe82,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym82,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS51,3%
spółki jawne30,8%
Pozostałe71,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 30 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (44,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,4% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16744,3%
własność prywatna krajowa pozostała4311,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,8%
własność zagraniczna20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
własność samorządowa10,3%
Pozostałe16042,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.