<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 lipca 2019

30 lipca 2019

We wtorek 30 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 438 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (34,5% ogółu), śląskie (9,6% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15134,5%
śląskie429,6%
dolnośląskie398,9%
pomorskie388,7%
małopolskie296,6%
wielkopolskie286,4%
łódzkie255,7%
lubelskie194,3%
podkarpackie133,0%
zachodniopomorskie133,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,7% ogółu) oraz budownictwo (13,5% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6915,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6013,7%
Budownictwo (PKD F)5913,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)4710,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)317,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)255,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)235,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)214,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)214,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,1%
Pozostałe6414,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 147 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (7,3% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,3% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,2% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)327,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)327,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)143,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)133,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)122,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)122,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)112,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)102,3%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)102,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)92,1%
Pozostałe28364,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,1% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (29,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,3% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23754,1%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą12929,5%
spółki komandytowe194,3%
fundacje102,3%
stowarzyszenia81,8%
wspólnoty mieszkaniowe61,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS51,1%
spółki jawne51,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS51,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,9%
Pozostałe102,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (31,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13831,5%
własność prywatna krajowa pozostała163,7%
własność zagraniczna40,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe27663,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.