<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

We wtorek 30 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 437 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), dolnośląskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9120,8%
dolnośląskie5211,9%
małopolskie429,6%
wielkopolskie398,9%
pomorskie378,5%
śląskie317,1%
łódzkie255,7%
zachodniopomorskie245,5%
lubelskie245,5%
podkarpackie225,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu), budownictwo (14,2% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (10,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7116,2%
Budownictwo (PKD F)6214,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4510,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)419,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)347,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)296,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)245,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)245,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)153,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)153,4%
Pozostałe7717,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 166 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,6% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,2% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)296,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)153,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)143,2%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)133,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)112,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)112,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)102,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)92,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)81,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)81,8%
Pozostałe30970,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (34,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,2% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17840,7%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą15134,6%
spółki komandytowe276,2%
fundacje214,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS163,7%
stowarzyszenia153,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,4%
wspólnoty mieszkaniowe51,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym51,1%
spółki akcyjne40,9%
Pozostałe92,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (39,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17139,1%
własność prywatna krajowa pozostała337,6%
własność zagraniczna51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe22451,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.