<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

We wtorek 30 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 428 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), dolnośląskie (12,1% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie8920,8%
dolnośląskie5212,1%
małopolskie429,8%
wielkopolskie388,9%
pomorskie368,4%
śląskie317,2%
łódzkie245,6%
zachodniopomorskie245,6%
lubelskie245,6%
podkarpackie225,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu), budownictwo (14,5% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7016,4%
Budownictwo (PKD F)6214,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)429,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)409,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)347,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)286,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)245,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)245,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)153,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,3%
Pozostałe7517,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 165 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,5% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)286,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)153,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)143,3%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)133,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)112,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)112,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)102,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)92,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)81,9%
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)81,9%
Pozostałe30170,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,3% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17841,6%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą14533,9%
spółki komandytowe276,3%
fundacje214,9%
stowarzyszenia153,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS153,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym51,2%
wspólnoty mieszkaniowe40,9%
spółki akcyjne40,9%
Pozostałe81,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (38,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16438,3%
własność prywatna krajowa pozostała307,0%
własność zagraniczna51,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe22652,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.