<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 grudnia 2020

30 grudnia 2020

W środę 30 grudnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 490 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,8% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz pomorskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 grudnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu) oraz Budownictwo (11,0% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9419,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9218,8%
Budownictwo (PKD F)5411,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)469,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)336,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)295,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)255,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)204,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)193,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)132,7%
Pozostałe6513,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 174 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu) oraz Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 grudnia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (49,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (36,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 30 grudnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (45,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22545,9%
własność prywatna krajowa pozostała336,7%
własność zagraniczna40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe22145,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.