<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 stycznia 2021

3 stycznia 2021

W niedzielę 3 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 163 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,7% ogółu), Informacja i komunikacja (17,8% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3722,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)2917,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2414,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2213,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)138,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)95,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)74,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)63,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)53,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)42,5%
Pozostałe74,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 71 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (10,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 3 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (99,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16299,4%
własność zagraniczna10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.