<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 sierpnia 2022

3 sierpnia 2022

W środę 3 sierpnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 320 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 sierpnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27921,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20415,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13610,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1037,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1007,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)987,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)886,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)675,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)644,8%
Edukacja (PKD P)493,7%
Pozostałe13210,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )725,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )665,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )604,5%
Transport drogowy towarów (PKD )523,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )433,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )393,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )382,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )342,6%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )251,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )231,7%
Pozostałe86865,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 sierpnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 3 sierpnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,6% ogółu), własność zagraniczna (7,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 01176,6%
własność zagraniczna1007,6%
własność prywatna krajowa pozostała131,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,4%
Pozostałe19114,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji