<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 maja 2022

3 maja 2022

We wtorek 3 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 160 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,4% ogółu), śląskie (13,1% ogółu) oraz pomorskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Informacja i komunikacja (16,3% ogółu), Budownictwo (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,6% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)2616,3%
Budownictwo (PKD F)2515,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2515,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2314,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)106,3%
Edukacja (PKD P)95,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)85,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)85,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)74,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)53,1%
Pozostałe148,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 76 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (11,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 3 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych15295,0%
własność zagraniczna74,4%
Pozostałe10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji