<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 maja 2019

3 maja 2019

W piątek 3 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 90 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), małopolskie (13,3% ogółu) oraz łódzkie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1617,8%
małopolskie1213,3%
łódzkie910,0%
wielkopolskie88,9%
śląskie88,9%
lubelskie88,9%
kujawsko-pomorskie55,6%
opolskie44,4%
pomorskie44,4%
warmińsko-mazurskie44,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu), budownictwo (13,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1718,9%
Budownictwo (PKD F)1213,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)910,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)77,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)77,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)66,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)66,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)66,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)55,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)44,4%
Pozostałe1112,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 58 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,9% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,7% ogółu) oraz działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (4,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)88,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)66,7%
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)44,4%
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)33,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)33,3%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)33,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)33,3%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)22,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)22,2%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)22,2%
Pozostałe5460,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8897,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym22,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 3 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8897,8%
własność zagraniczna22,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.