<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 września 2019

29 września 2019

W niedzielę 29 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), dolnośląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie633,3%
dolnośląskie211,1%
małopolskie211,1%
wielkopolskie211,1%
podkarpackie211,1%
łódzkie15,6%
warmińsko-mazurskie15,6%
śląskie15,6%
opolskie15,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), transport i gospodarka magazynowa (16,7% ogółu) oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)422,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)316,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)211,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)211,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)211,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,6%
Budownictwo (PKD F)15,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 15 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (11,1% ogółu), transport drogowy towarów (11,1% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (11,1% ogółu).

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)211,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)211,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)211,1%
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)15,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)15,6%
Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z)15,6%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)15,6%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)15,6%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)15,6%
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)15,6%
Pozostałe527,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,6% ogółu) oraz inne kościoły i związki wyznaniowe (5,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1688,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15,6%
inne kościoły i związki wyznaniowe15,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1688,9%
własność prywatna krajowa pozostała15,6%
Pozostałe15,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.