<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 września 2019

29 września 2019

W niedzielę 29 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,6% ogółu), małopolskie (15,8% ogółu) oraz dolnośląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (15,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)315,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)315,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)315,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)210,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)210,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)210,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 16 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (10,5% ogółu), Transport drogowy towarów (10,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (10,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% ogółu) oraz inne kościoły i związki wyznaniowe (5,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 29 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1789,5%
własność prywatna krajowa pozostała15,3%
Pozostałe15,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.