<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 stycznia 2020

29 stycznia 2020

W środę 29 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 413 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,2% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8420,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4210,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)419,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)276,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)256,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)256,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)225,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)194,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)143,4%
Pozostałe5513,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,8% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )286,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )194,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )184,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )163,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )143,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )133,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )133,1%
Transport drogowy towarów (PKD )122,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )92,2%
Działalność taksówek osobowych (PKD )81,9%
Pozostałe26363,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 stycznia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (38,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 29 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (44,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18344,3%
własność prywatna krajowa pozostała215,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność zagraniczna10,2%
Pozostałe20449,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.