<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 sierpnia 2019

29 sierpnia 2019

W czwartek 29 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 338 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,4% ogółu), pomorskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie8625,4%
pomorskie3811,2%
małopolskie3610,7%
wielkopolskie3410,1%
śląskie308,9%
dolnośląskie216,2%
lubelskie185,3%
łódzkie123,6%
warmińsko-mazurskie123,6%
kujawsko-pomorskie103,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu), budownictwo (13,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5215,4%
Budownictwo (PKD F)4613,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4011,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)257,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)236,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)236,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)226,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)205,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)175,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)175,0%
Pozostałe5315,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 137 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,4% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu) oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (3,8% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)154,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)144,1%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)133,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)133,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)123,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)103,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)103,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)92,7%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)82,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)82,4%
Pozostałe22666,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,8% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (37,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,8% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13840,8%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą12637,3%
spółki komandytowe236,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS103,0%
stowarzyszenia82,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,8%
wspólnoty mieszkaniowe61,8%
fundacje51,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym51,5%
spółki akcyjne30,9%
Pozostałe82,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (39,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13539,9%
własność prywatna krajowa pozostała247,1%
własność zagraniczna30,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Pozostałe17351,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.