<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 marca 2021

29 marca 2021

W poniedziałek 29 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 582 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,8% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,0% ogółu) oraz Budownictwo (16,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10818,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10518,0%
Budownictwo (PKD F)9616,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)366,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)335,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)284,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)284,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)244,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)223,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)203,4%
Pozostałe8214,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 164 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność fotograficzna (5,2% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Działalność fotograficzna (PKD )305,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )305,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )193,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )183,1%
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD )162,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )152,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )142,4%
Transport drogowy towarów (PKD )142,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )142,4%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )132,2%
Pozostałe39968,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,2% ogółu) oraz fundacje (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych30852,9%
własność prywatna krajowa pozostała172,9%
własność zagraniczna101,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe24241,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.