<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 maja 2019

29 maja 2019

W środę 29 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 443 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (8,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9922,3%
małopolskie5312,0%
wielkopolskie368,1%
pomorskie337,4%
śląskie327,2%
dolnośląskie276,1%
łódzkie265,9%
zachodniopomorskie235,2%
podkarpackie225,0%
kujawsko-pomorskie214,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (16,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (14,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7316,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6514,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6414,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)439,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)317,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)276,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)245,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)214,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)173,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,2%
Pozostałe6414,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 150 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (12,0% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5312,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)204,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)163,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)132,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)122,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)112,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)92,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)81,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)81,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)71,6%
Pozostałe28664,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,2% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (9,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą18642,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13430,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS419,3%
spółki komandytowe245,4%
fundacje122,7%
stowarzyszenia92,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS81,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym81,8%
wspólnoty mieszkaniowe71,6%
spółki jawne51,1%
Pozostałe92,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (45,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (13,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20245,6%
własność prywatna krajowa pozostała5913,3%
własność zagraniczna30,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe17639,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.