<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 maja 2019

29 maja 2019

W środę 29 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 466 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (7,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10622,7%
małopolskie5411,6%
wielkopolskie377,9%
pomorskie347,3%
śląskie326,9%
dolnośląskie306,4%
zachodniopomorskie296,2%
łódzkie265,6%
podkarpackie245,2%
kujawsko-pomorskie224,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (16,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (14,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7716,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6614,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6614,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)449,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)326,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)275,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)245,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)224,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)214,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,0%
Pozostałe7315,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (11,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5511,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)204,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)163,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)143,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)132,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)122,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)112,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)91,9%
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)81,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)81,7%
Pozostałe30064,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (9,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą19642,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13929,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS429,0%
spółki komandytowe245,2%
fundacje122,6%
wspólnoty mieszkaniowe112,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS102,1%
stowarzyszenia91,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym81,7%
spółki jawne51,1%
Pozostałe102,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 29 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (47,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (13,7% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22347,9%
własność prywatna krajowa pozostała6413,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,1%
własność zagraniczna30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe16836,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.