<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2022

29 lipca 2022

W piątek 29 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 358 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,7% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,8% ogółu), Budownictwo (13,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7119,8%
Budownictwo (PKD F)4813,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4412,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)318,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)257,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)236,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)205,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)185,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)154,2%
Edukacja (PKD P)123,4%
Pozostałe5114,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 129 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,0% ogółu), Transport drogowy towarów (4,2% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2022 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,4% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,2% ogółu) oraz fundacje (4,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (40,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14540,5%
własność prywatna krajowa pozostała143,9%
własność zagraniczna123,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
Pozostałe18551,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji