<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2019

29 lipca 2019

W poniedziałek 29 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 493 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11924,1%
śląskie5511,2%
dolnośląskie499,9%
wielkopolskie438,7%
małopolskie377,5%
łódzkie306,1%
zachodniopomorskie234,7%
pomorskie224,5%
lubelskie214,3%
kujawsko-pomorskie204,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11222,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8016,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5310,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)418,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)326,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)316,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)285,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)275,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)183,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)112,2%
Pozostałe6012,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 159 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (5,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)295,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)265,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)214,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)204,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)193,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)122,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)112,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)112,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)102,0%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)91,8%
Pozostałe32565,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,5% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą28056,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16032,5%
stowarzyszenia91,8%
spółki komandytowe91,8%
wspólnoty mieszkaniowe81,6%
spółki jawne61,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS51,0%
fundacje40,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,8%
spółki akcyjne20,4%
Pozostałe61,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28557,8%
własność prywatna krajowa pozostała142,8%
własność zagraniczna61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe18437,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.