<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2019

29 lipca 2019

W poniedziałek 29 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 516 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,3% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11622,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8416,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5310,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)417,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)346,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)326,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)326,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)285,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)193,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)122,3%
Pozostałe6512,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 165 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )316,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )265,0%
Transport drogowy towarów (PKD )214,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )203,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )203,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )132,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )122,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )122,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )112,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )101,9%
Pozostałe34065,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych30258,5%
własność prywatna krajowa pozostała163,1%
własność zagraniczna112,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
Pozostałe18235,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.