<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 531 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10018,8%
wielkopolskie5810,9%
małopolskie499,2%
śląskie499,2%
pomorskie417,7%
łódzkie407,5%
dolnośląskie356,6%
zachodniopomorskie326,0%
lubelskie244,5%
kujawsko-pomorskie214,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (8,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11521,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8315,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)468,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)458,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)417,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)305,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)285,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)254,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)163,0%
Pozostałe7313,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 166 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,1% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)234,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)224,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)183,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)173,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)152,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)152,8%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)132,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)112,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)101,9%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)101,9%
Pozostałe37771,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą30457,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13425,2%
spółki komandytowe264,9%
stowarzyszenia132,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS112,1%
fundacje112,1%
spółki jawne61,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym61,1%
wspólnoty mieszkaniowe50,9%
Pozostałe91,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31158,6%
własność prywatna krajowa pozostała264,9%
własność zagraniczna71,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe17933,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.