<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 grudnia 2021

29 grudnia 2021

W środę 29 grudnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 654 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 grudnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,4% ogółu), Budownictwo (11,3% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12719,4%
Budownictwo (PKD F)7411,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)6810,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6710,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)578,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)416,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)396,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)365,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)294,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)284,3%
Pozostałe8813,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (7,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 grudnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 29 grudnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42865,4%
własność prywatna krajowa pozostała294,4%
własność zagraniczna71,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność samorządowa20,3%
Pozostałe18127,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji