<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 grudnia 2019

29 grudnia 2019

W niedzielę 29 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), dolnośląskie (21,1% ogółu) oraz małopolskie (15,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 grudnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42,1% ogółu), Budownictwo (10,5% ogółu) oraz Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)842,1%
Budownictwo (PKD F)210,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)210,5%
Edukacja (PKD P)210,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)15,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)15,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,3%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)15,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 16 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (15,8% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (10,5% ogółu) oraz Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 grudnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,9% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (10,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 29 grudnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (94,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1894,7%
Pozostałe15,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.