<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 września 2019

28 września 2019

W sobotę 28 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), małopolskie (13,3% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,3% ogółu), Budownictwo (10,0% ogółu) oraz Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)723,3%
Budownictwo (PKD F)310,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)310,0%
Edukacja (PKD P)310,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)310,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)26,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)26,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)26,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13,3%
Pozostałe26,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 23 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (10,0% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (10,0% ogółu) oraz Chów i hodowla pozostałych zwierząt (6,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (10,0% ogółu) oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (3,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2583,3%
wspólnoty mieszkaniowe310,0%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)13,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS13,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2686,7%
własność prywatna krajowa pozostała26,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.