<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 sierpnia 2019

28 sierpnia 2019

W środę 28 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 423 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11427,0%
małopolskie4911,6%
wielkopolskie4610,9%
śląskie348,0%
dolnośląskie317,3%
pomorskie225,2%
łódzkie194,5%
lubuskie163,8%
zachodniopomorskie153,5%
podlaskie143,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,5% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,7% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7417,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6214,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5913,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)327,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)317,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)266,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)266,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)225,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)174,0%
Edukacja (PKD P)143,3%
Pozostałe6014,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 148 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,2% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)225,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)204,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)174,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)143,3%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)133,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)133,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)122,8%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)92,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)92,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)81,9%
Pozostałe28667,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą19445,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16037,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS122,8%
wspólnoty mieszkaniowe112,6%
stowarzyszenia81,9%
spółki komandytowe81,9%
fundacje71,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym30,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
Pozostałe122,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20548,5%
własność prywatna krajowa pozostała286,6%
własność zagraniczna51,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe17842,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.