<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 maja 2019

28 maja 2019

We wtorek 28 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 543 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), małopolskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11320,8%
małopolskie6411,8%
wielkopolskie5810,7%
śląskie499,0%
pomorskie407,4%
dolnośląskie356,4%
łódzkie315,7%
lubelskie305,5%
kujawsko-pomorskie295,3%
zachodniopomorskie224,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (14,7% ogółu), pozostała działalność usługowa (12,2% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8014,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6612,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6512,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6211,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)387,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)305,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)305,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)285,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)275,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)264,8%
Pozostałe9116,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 173 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,3% ogółu), transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)458,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)193,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)173,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)162,9%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)152,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)152,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)152,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)142,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)132,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)132,4%
Pozostałe36166,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (6,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą24945,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18333,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS356,4%
spółki komandytowe275,0%
stowarzyszenia122,2%
wspólnoty mieszkaniowe101,8%
fundacje91,7%
spółki jawne71,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,7%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS20,4%
Pozostałe50,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27350,3%
własność prywatna krajowa pozostała519,4%
własność zagraniczna50,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe20838,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.