<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 maja 2019

28 maja 2019

We wtorek 28 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 525 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10920,8%
małopolskie6312,0%
wielkopolskie5811,0%
śląskie489,1%
pomorskie407,6%
dolnośląskie326,1%
łódzkie305,7%
lubelskie305,7%
kujawsko-pomorskie275,1%
zachodniopomorskie214,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (14,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,4% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7714,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6512,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6312,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6111,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)387,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)305,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)285,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)275,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)275,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)244,6%
Pozostałe8516,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 170 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,2% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)438,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)193,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)163,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)163,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)152,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)152,9%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)152,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)142,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)132,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)132,5%
Pozostałe34665,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,5% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (6,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23945,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18134,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS346,5%
spółki komandytowe275,1%
stowarzyszenia112,1%
fundacje91,7%
wspólnoty mieszkaniowe81,5%
spółki jawne71,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,8%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Pozostałe40,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (47,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,8% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24747,0%
własność prywatna krajowa pozostała468,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,6%
własność zagraniczna30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe22342,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.