<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 lipca 2022

28 lipca 2022

W czwartek 28 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 466 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,2% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu), Budownictwo (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8017,2%
Budownictwo (PKD F)7516,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5511,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)408,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)398,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)316,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)275,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)245,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)234,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)122,6%
Pozostałe6012,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 lipca 2022 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,9% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (41,8% ogółu) oraz fundacje (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 28 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (47,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22347,9%
własność prywatna krajowa pozostała316,7%
własność zagraniczna163,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe19040,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji